STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

BUILDpower S

Obchod

Obchodní případ začíná zachycením příležitostí, pokračuje zpracováním nabídky a končí evidencí smluvních dokumentů. Vzory a šablony pro tvorbu cenových nabídek a smluv přináší sjednocení grafické i obsahové stránky a odstraňují „lidovou tvořivost“ při jejich zpracování.

Poptávání a tendrování zajišťuje evidenci cen od dodavatelů a jejich následné použití do rozpočtů. Historie nabízených cen umožňuje rychlé zacenění se zachycením zdroje ceny.

Stavební výroba

Tvorba položkových rozpočtů je podpořena cenovou soustavou RTS DATA. Ta představuje kompletní soubor informací z oblasti stavebnictví a umožňuje sestavení nabídkové ceny prostřednictvím položek v aktuální cenové hladině nebo optimalizací ceny na výslednou hodnotu.

Stanovení předpokládaných výrobních nákladů díla je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci. Nastavením ceny zdrojů (materiál/stroje/mzdy/subdodávky), změnou jejich skladby a množství v kombinaci s firemním kalkulačním vzorcem dostáváte výslednou kalkulovanou cenu položky, respektive celé zakázky.

Časový rámec výstavby včetně rekapitulace finančních prostředků je běžnou součástí nabídky. Grafické zpracování harmonogramu pak usnadňuje investorovi orientaci v činnostech spojených s realizací díla.Samotná realizace je pak podpořena čerpáním smluvního rozpočtu.

_Více informací

Řízení výroby

Zahrnuje výrobní přípravu, plánování kapacit a sledování odvedené výroby. V rámci výrobní přípravy jsou prováděny technologické kalkulace umožňující strukturování stavby do výrobně technologických etap, přepočet nákladové ceny dle nasazení skutečných zdrojů a časový plán výstavby.

Plánované spotřeby zdrojů (materiálů, strojů, profesí a subdodávek) jsou automaticky generovány z kalkulace. Zajištění materiálu a subdodávek na celou stavbu je formou vystavování objednávek dle potřeby v čase. Evidence docházky slouží k zachycení odpracovaných hodin na zakázkách po jednotlivých pracovnících a je zároveň podkladem pro zpracování mezd. Odvedená výroba zachycuje skutečné výkony a slouží k nákladovému controllingu. Evidencí dodacích listů přijatých je zachycena fyzická skutečnost dodávek pro následný věcný controlling a pro porovnání s finančními doklady.

Controlling

Celou stavbu, stejně tak jednotlivé zdroje, je nutno průběžně kontrolovat. Systém nabízí věcný controlling – sledování objednávek a samotných dodávek předem naplánovaných materiálů v limitkách. Výsledkem je sledování odchylek ve spotřebovaném množství a jednotkové ceně.

Nákladový controlling je hlavním nástrojem pro sledování plnění plánu proti skutečnosti. Plány mohou být srovnávací nebo operativní, skutečnost je podle účetních dat nebo lépe podle dat odvedené výroby na stavbě. Pomocí manažerských výstupů můžete data vyhodnotit jak agregovaná, tak zároveň v detailu, a to přes předem nadefinované číselníky. Jsou-li plány výstavby v čase, lze odchylky v plnění sledovat průběžně.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz