STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek

Společnost RTS, a. s. realizuje komplexní zajišťování zadávání veřejných zakázek a to v následujících oblastech:

Účel poskytovaných služeb

Zadávání veřejných zakázek se od 1.6.2006 řídí v plném rozsahu zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ustanovení tohoto zákona přináší zadavatelům mnoho administrativních a procesních povinností, které jsou pro řádný průběh soutěže nezbytné. Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje rozsah úkonů, proti nimž lze podat námitky ze strany dodavatelů, nabízíme naše specializované služby zaměřené na celý průběh zadávacího řízení až po uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že jsme specializovaná firma, která se mimo jiné zabývá celou legislativní činností související s uzavíráním smluv, zaručujeme i odbornou přípravu Obchodních podmínek a následné odborné posouzení předložených nabídek.

Máte zájem o naši nabídku organizování zadávacího řízení? Pak nám prosím vyplňte formulář na zvláštní straně a my Vám zpracujeme konkrétní nabídku.

Rozsah poskytovaných služeb

Firma RTS, a.s., jako organizátor soutěže zajistí na vlastní náklady tyto činnosti :

V případě podání námitek ze strany uchazečů, pak do činnosti organizátora soutěž spadá:

Záruky za poskytované služby

Organizátor soutěže ručí za bezchybné provedení soutěže, tj. soutěž proběhne zcela v souladu se zákonem.

1. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu soutěž zrušena (s výjimkou zrušení na základě rozhodnutí zadavatele) není zadavateli účtována žádná cena za její provedení a firma RTS, a.s. provede novou soutěž na vlastní náklady.

2. Bude-li námitka uchazeče uznána orgánem dohledu jako důvodná a bude nařízen nový výběr nebo provedení nápravných opatření, provede je firma RTS, a.s. na vlastní náklady.

3. Veškeré pokuty nebo jiné majetkové sankce, které vzniknou chybou spočívající v zanedbání povinností mandatáře v postupu při zadávání zakázky, jdou k tíži organizátora soutěže. Za tímto účelem je společnost RTS, a.s. pojištěna pojistnou smlouvou s Českou pojišťovnou, a.s., č. 652-50295-14 ze dne 26/01/2004 na odpovědnost za škodu do výše 1 mil. Kč.

Spolupůsobení zadavatele

Zadavatel má v rámci svého spolupůsobení v průběhu zadání veřejné zakázky následující povinnosti, které nemůže provést organizátor soutěže.

1. Zadavatel je povinen nejpozději deset pracovních dnů před datem otevírání obálek s nabídkami uchazečů ustavit hodnotící komisi v počtu nejméně pěti členů a včetně stejného počtu náhradníků.

2. Zadavatel je povinen v průběhu lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni rozhodnout o přidělení veřejné zakázky (text rozhodnutí vypracuje organizátor soutěže). Jakékoliv prodlení v této lhůtě jde k tíži zadavatele.

3. Zadavatel nesmí uzavřít příslušnou smlouvu s uchazečem,jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější dříve, než mu mandatář oznámí, že uplynuly lhůty stanovené zákonem, ve kterých smlouva nesmí být uzavřena.

4. Zadavatel odpovídá za úplnost a správnost technických podkladů zadání (projektové dokumentace a výkazu výměr).

5. Obdrží-li zadavatel jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinen jej bezodkladně poskytnout organizátorovi soutěže. Pokud tak neučiní, nenese organizátor soutěže odpovědnost za prodlení nebo úkony, které jsou s tímto dokumentem spojeny.

Výhody spolupráce

Pověřením specializované firmy organizací zadání veřejné zakázky má zadavatel zajištěn bezchybný průběh zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání. Získá kompletní archivní dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty a která je předmětem kontroly státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz