BUILDpower I

představuje specializované řešení pro přípravu a realizaci stavebních investic zaměřené na potřeby investora či subjekty zajištující jeho činnosti. Součástí řešení je Cenová soustava RTS DATA. Modul obsahuje aplikace pro stanovení orientační ceny investičního záměru, zpracování soupisu prací a dodávek včetně tvorby elektronických formátů dle vyhlášky 230/2012 Sb., posouzení a vyhodnocení, nabídek včetně evidence dokumentů.

Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Základní náplní tohoto specializovaného řešení je sestavení položkového soupisu prací a dodávek v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.

Datová část cenové soustavy RTS DATA obsahuje kompletní sadu položek prácí HSV, PSV, montáží a katalog materiálů včetně technických popisů a popisů technických parametrů. Součástí jsou i položky pro ocenění vedlejších a ostatních nákladů. V případě potřeby vytvoříte položky, které nejsou součástí žádného ceníku RTS. Uživatel má možnost tuto položku opatřit komplexním popisem nebo ji zatřídit do struktury ceníků a kapitol cenové soustavy RTS DATA a tím využít její popisnou část.

Stanovení předpokládané ceny položkového soupisu nebo její aktualizace je zajištěna aktuální cenovou hladinou RTS.

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky jsou prvotně posuzovány s ohledem na formální a obsahovou správnost. Program automaticky kontroluje ke zvolené předloze rozdílné hodnoty u položek v rozsahu: číslo, název, měrná jednotka, množství, nulové jednotkové ceny, chybějící a nadbytečné položky. Vygenerování protokolu ke konkrétní nabídce nebo zakázce jako celku s výpisem rozdílných hodnot usnadňuje uživateli následnou práci s nabídkami. Nastavením cenové srovnávací hladiny (předpokládaná cena, průměrná cena nebo konkrétní cenová úroveň RTS) dochází k zobrazení rozdílů nad i pod zvolenou hladinu a to včetně přehledného procentního vyčíslení. Jednotlivé nabídky můžete zobrazovat a posuzovat z pohledu celé stavby až po detail konkrétní položky soupisu.

Propočet stavby dle THU

Stanovení předpokládaných výrobních nákladů díla je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci. Čím kvalitněji zakázku naplánujete, tím detailněji můžete následně sledovat a vyhodnocovat její realizaci. Nastavením ceny zdrojů (materiál/stroje/mzdy/subdodávky), změnou jejich skladby a množství v kombinaci s firemním kalkulačním vzorcem dostáváte výslednou kalkulovanou cenu položky, respektive celé zakázky.

Vytvoření elektronické formy a komunikace s uchazeči

Konečná podoba soupisu prací, dodávek a služeb je zpracována i do požadovaného elektronického formátu dle vyhlášky 230/2012 Sb.. Tímto formátem může být XLM (eSoupis) nebo jiný otevřený formát s datovou strukturou např. MS Excel. Vybrané formáty garantují zadavateli požadovanou otevřenost formátu a uchazeči umožňují zpracování nabídek a doplněním požadovaných údajů.

Čerpání finančních prostředků - kontrola prostavěnosti

Zhotovením vzorového soupisu dochází k vytvoření formuláře pro elektronickou komunikaci mezi investorem/poskytovatelem dotace a žadatelem. Podporovaným formátem je MS Excel jako obecně uznávané komunikační prostředí. Po následném importu žadatelem vyplněného formuláře dochází automaticky vytvoření nového zjišťovacího protokolu s vazbou na konkrétní zakázku, načtení skutečně provedeného množství jednotlivých položek a porovnání s původními hodnotami.


Kontaktujte nás!

Napište nám email obchod@rts.cz a nebo rovnou zavolejte +420 545 120 205